Stichting de Sjoelplaats

Naam: Stichting de Sjoelplaats

Fiscaal nummer: 8561.28.636

Bankrekening: NL45 INGB 0007 2818 73

Het bestuur van Stichting de Sjoelplaats bestaat uit:

 • Voorzitter: Peter Huth
 • Secretaris: Rob Visser
 • Penningmeester: Ramond Dirks

Contactgegevens:

E-mail: info@sjoelplaats.nl

Tel: 06-10366763

Doelstelling

 

 

 

De stichting heeft vanuit het christelijk geloof en levensbeschouwing ten doel het christelijk geloof door woord en daad op een relevante en creatieve wijze uit te stralen in Brunssum en omgeving. Het wil een veilige plek bieden waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen gestimuleerd worden in hun sociale, emotionele en religieuze ontwikkeling en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van de inwoners van Brunssum en omgeving, ongeacht geslacht, ras, kleur, geloof, opleiding of anderszins.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Actuele beleid

De doelstelling wordt in 2020-2022 gerealiseerd door:

 • Te bouwen aan het kernteam
 • Vieringen in restaurant ‘Biej de Tant’ in Schinveld en in de Sjoelkelder
 • Verschillende cursussen, waaronder de Alpha-cursus en vervolgcursussen
 • Stiltewandelingen
 • Thema-avonden
 • Prayer-time
 • Het verlenen van pastorale zorg
 • Op grond van opgedane ervaringen analyseren waaraan mensen behoefte hebben en van hieruit nieuwe activiteiten ontwikkelen/aanbiedenVerslag activiteiten 2020In 2020 hadden de richtlijnen van de overheid met betrekking tot het Coronavirus een grote impact op de activiteiten van de Sjoelplaats. Door de Lock down konden niet alle vieringen, stilte-acitiviteiten, Prayer-time en cursussen doorgaan. Echter, als de versoepelingen het toelieten, hebben we zo goed mogelijk geprobeerd acitiviteiten op te pakken, omdat hier merkbaar behoefte aan was, Het gevolg was dat in zomer de vieringen in de tuin hebben plaatsgevonden en werd de cursusgroep gesplitst in kleinere groepjes.Tijdens de Lock down ontvingen de bezoekers van de Sjoelplaats iedere dag een overdenking. Hoewel het geen vervanging was van bijeenkomsten, werd dit zeer gewaardeerd. Het resultaat was dat dertig overdenkingen zijn gebundeld in een boekje “Bemoedigen doet goed!”, dat inmiddels de tweede druk kent. In ieder geval hebben deze dagelijkse overdenkingen de onderlinge verbondenheid gestimuleerd. Ook werd een groepsApp aangemaakt waar lief en leed werd gedeeld en waarbij we samen door de Kerstdagen zijn gegaan. Veel aandacht werd besteed aan persoonlijke nazorg, zodat mensen hun hart konden luchten en konden ervaren dat ze er niet alleen voorstonden in hun situatie.

  De Sjoelplaats is ook online aan de slag gegaan met vieringen en filmpjes. Hieraan werkten verschillende vaste bezoekers mee, waardoor we elkaar toch konden ‘zien’. Met de mogelijkheden die er wél waren hebben we gewerkt aan daar waar de Sjoelplaats voor staat.

Financiën

De wijze waarop de stichting fondsen verwerft, is door:

 • Giften, collecten, donaties
 • Erfstellingen en legaten

De penningmeester beheert het vermogen van de stichting op grond van een door het bestuur vastgestelde jaarbegroting. Het verkregen inkomen wordt  besteed (geldelijke vergoedingen) aan:

-Huurlasten voor organiseren bijeenkomsten

-Sprekersvergoedingen

-Pastoraal werker

-Verzorgen cursussen 

-Organiseren van bijeenkomsten (vieringen, bezinningsavonden)

-Kantoor- en secretariaatskosten

Het aanwezige vermogen wordt aangehouden op de betaalrekeningen en spaarrekeningen van de ING bank in Nederland.

Het bestuur ontvangt alleen onkostenvergoeding voor het adequaat uitvoeren van de activiteiten.

De financiële gegevens van stichting de Sjoelplaats

 

 

 

Inkomsten:

·         Ontvangen giften: € 4380,00
·         Vrije gaven vieringen: €   632,00
Totaal inkomsten: €  5012,00

Uitgaven:

·         Huur kerkje € 800,00
·         Onkosten vieringen €  48,60
·         Licentie Buma Stemra € 443,22
·         Website € 338,00
·         Toerusting € 283,92
·         Advies €1500,00
·         Bankkosten en verzekering € 169,49
·         Kantoorartikelen €  95,90
·         Diversen waaronder tuinfeest en aankleding €1371,94

Totaal uitgaven:

€ 5051,07

Saldo per 01-01-2018: € 2.576,00
Saldo per 31-12-2018: € 2.555,3

Stichting de Sjoelplaats Jaarrekening 2019

Stichting de Sjoelplaats Jaarrekening 2020

Standaard publicatieplicht ANBI 2021

Standaard publicatieplicht ANBI 2022